python基础教程06:Python的基本语法

发布时间:2020年11月16日 阅读:1998 次

## 基本语法

    1.在Python中严格区分大小写

    2.Python中的每一行就是一条语句,每条语句以换行结束

    3.Python中每一行语句不要过长(规范中建议每行不要超过80个字符)

        "rulers":[80],

    4.一条语句可以分多行编写,多行编写时语句后边以\结尾  

    5.Python是缩进严格的语言,所以在Python中不要随便写缩进  

    6.在Python中使用#来表示注释,#后的内容都属于注释,注释的内容将会被解释器所忽略

        我们可以通过注释来对程序进行解释说明,一定要养成良好的编写注释的习惯

        注释要求简单明了,一般习惯上#后边会跟着一个空格

#python基础教程  #python入门  #python安装  #python基本语法  #python注释

Tag:
相关文章